VKG Oili generaatorõlide destillatsiooniseade

Destillatsiooni tehnoloogia moderniseeriti 2005.-2006. aastal. Firma KG Process Innovations tehnoloogia järgi ehitati uus õlide fraktsiooniva destilleerimise ahi ja esimene rektifikatsioonikolonn. KG Process Innovations töötas välja nende aparaatide juhtimissüsteemi. Koostöös Viru RMT automaatikateenistusega häälestati ja moderniseeriti süsteem juhtimisobjektil. Seejärel anti juhtimissüsteem koos tarkvaraga üle automaatikateenistusele ja kõik järgnevad süsteemi muudatused tegime me iseseisvalt. Teise destillatsioonikolonni ja seadme mahutipargi juhtimise ning dispetšeresituse realiseeris algusest peale meie firma.

Juhtimissüsteem on üles ehitatud kolmel kontrolleril Simatic S7-300. Tehnoloogiliste protsesside juhtimist teostatakse kahel tavateostusega kontrolleril S7-300, kuid blokeering, signalisatsioon ja tehnoloogiline kaitse on korraldatud kõrgendatud ohutusega kontrolleril (“kollased” moodulid). Visualiseerimine ja liides operaatoriga on realiseeritud kahel tööstuslikul arvutil SCADA süsteeme WINCC kasutades ning kahel arvutil SCADA süsteeme TraceMode kasutades. Mõlemad arvutipaarid on vastastikku asendatavad ja protsessi juhtimist võib teostada kummaltki neist. Tehnoloogide jaoks on ette nähtud universaalne tööjaam, millelt saab kontrollida seadme mistahes tehnoloogilist objekti.

Mahutipargi juhtimissüsteemis on esmakordselt kontsernis kasutatud elektrisiibrite juhtimissüsteemi ProfiBUS võrgu kaudu, milles ühe võrgukaabli kaudu juhitakse kümneid täiturmehhanisme. Informatsioon majandusarvestuse parameetrite ja oluliste tehnoloogiliste parameetrite kohta laekub keemiatsehhi ühisesse andmebaasi.

VKG Oili defenoolimisseade

Seade teostab generaatorijaamades tekkiva fenoole sisaldava vee puhastamist ning puhastab fenoolid farmaatsiatööstuse jaoks vajaliku tasemeni. See hõlmab kolme sektsiooni: defenoolimist, fenoolide destillatsiooni ja puhaste fenoolide eraldamist. Sektsioonide süsteemide struktuurid ja tehnoloogiliste protsesside automaatsete juhtimissüsteemide tehnikavahendid on erinevad.

Fenooliärastuse sektsiooni juhtimissüsteem on üles ehitatud seeria I7000 moodulitel, programmeeritaval kontrolleril NE-1600 ja elektroonilistel regulaatoritel BTC-9300. Elektroonilisi regulaatoreid on selles süsteemis 32 tükki.

Informatsioon nendelt seadmetelt edastatakse SCADA süsteemist TRACE Mode5 tööstuslikku arvutisse. Kõik seadmed, kaasa arvatud arvuti ja 24” monitor, on paigaldatud puldi korpusesse. Samal arvutil lahendatakse seadme aurutarbimise arvestuse ülesannet Flow’st liidese RS485 kaudu laekuva informatsiooni töötlemise teel.

Fenoolide destillatsiooni sektsiooni juhtimissüsteem on üles ehitatud programmeeritaval kontrolleril Dicon, seeria 7000 moodulitel ja 12 elektroonilisel regulaatoril BTC-9300. Kõik seadmed on koondatud puldi teise plokki. Informatsioon esitatakse 24” monitoril. Kasutatakse SCADA süsteemi TRACE Mode5. Puhaste fenoolide sektsiooni tehnoloogilise protsessi automaatne juhtimissüsteem on realiseeritud kontrolleril WinCon ja kahel arvutil. Üks arvuti on paigaldatud puldi kolmanda ploki paneelile, teise arvuti monitori kasutab tehnoloog ja see paikneb puldist väljas. Visualiseerimine ja süsteemi graafiline liides on realiseeritud SCADA süsteemis TRACE Mode5. Arvutid on vastastikku asendatavad, mis suurendab süsteemi töökindlust.

VKG Oili elektroodkoksiseade

Seade toodab generaatoriõlide destillatsioonikolonnide destilleerimisjääkidest elektroodkoksi elektrotehnikatööstuse tarbeks. Juhtimissüsteem hõlmab 34 koksikuupi, milles aurustatakse põlevkiviõli. Tahke jääk kujutab endast kvaliteetset elektroodkoksi. Aurud kondenseeritakse ja suunatakse edasiseks töötlemiseks teistesse seadmetesse.

Juhtimissüsteem on realiseeritud neljal kontrolleril Unitronics, ühel kontrolleril WinCon ja kolmel juhtarvutil. Aurustamisprotsessi viiakse läbi etteantud programmi järgi, mis hõlmab 11 staadiumit.
Vastutusrikkaks momendiks on järgmisesse staadiumisse ülemineku vajaduse tuvastamine. Viga staadiumi lõpu määramisel toob kaasa avariiolukorra tekke ja halvemal juhul võib kondensatsioonisüsteemi koksiga ummistada. Seetõttu on realiseeritud lisakontrollide protsessi ühelt staadiumilt teisele üleminekul algoritmid.

Koksistamisprotsessi juhtimissüsteemi töötati välja mitu aastakümmet ja see on patenteeritud mitme leiutise autoritunnistustega. Kahel arvutil on automaatikateenistuse spetsialistide poolt kõrgetasemelise programmi Delfi abil realiseeritud visualisatsioonisüsteem. Kondensatsioonisektsiooni visualisatsioonisüsteem kasutab SCADA süsteemi TRACE Mode. Informatsioon protsessist laekub andmebaasi SQL Server 2005 ja edastatakse infotehnoloogiat kasutades võrgu teel väliskasutajatele.

VKG Oil põlevkiviõlide seade

Seadmes toimub toodangu lõppettevalmistus tarbijale saatmiseks. Toorme vastuvõtt tsisternidest ja autotranspordivahenditelt ning toodangu ärasaatmine. Realiseeritud on põlevkiviõlide ja teiste vedelkomponentide tsisternvagunitesse laadimise ja väljalaadimise juhtimise automatiseeritud juhtimissüsteem. Operaator alustab laadimise/väljalaadimise protsessi kaugelt keskjuhtimispuldilt.
Automatiseeritud süsteem kontrollib täitumist ja lõpetab tehnoloogilise protsessi lõppedes laadimise/väljalaadimise. Samuti on realiseeritud toodete doseerimise ja segamise süsteem seadme, mis on suurimaks kompleksiks AS-is VKG, mahutipargis. Tehnoloogilise protsessi automaatne juhtimissüsteem kontrollib tasemeid mahutites toote temperatuuri ja tihedust arvestades. Kasutatakse automaatikateenistuse spetsialistide poolt väljatöötatud spetsiaalseid tasemekontrolli andureid. Toodangu ettevalmistuse ning toorme ja materjalide väljalaadimise/ärasaatmiseks laadimise kontrolli ja juhtimise alaste toimingute realiseerimiseks kasutatakse võrku Profibus täiturmehhanismide, mis hõlmavad 137 elektriajamit, juhtimiseks. Juhtimissüsteem on üles ehitatud 14 kontrolleril Unitronics, kontrolleril Simatic S7-300 ja 5 juhtarvutil. Visualiseerimise ja interaktsiooni operaatoriga süsteem on realiseeritud SCADA süsteemidel TRACE Mode.