Kvaliteet on meie ettevõtte jaoks konkurentsivõime võtmenäitaja ning ettevõtte kui terviku ja iga selle töötaja heaolu tagatis.

Viru RMT peamiseks eesmärgiks on oma positsioonide tugevdamine ja laiendamine turul ning klientide usalduse ettevõtte kui kõrgekvaliteediliste teenuste ja toodete tarnija vastu alahoidmine. Püstitatud eesmärk saavutatakse meie poolt läbi rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetel põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise ja juurutamise.

Eesmärgi saavutamiseks püüame me:

  • Pidevalt tundma õppida tarbijate ootusi ja vajadusi ning neile kiiresti reageerida, kasutades nii kogu ettevõtte tervikuna, kui ka iga selle töötaja võimalusi.
  • Tarbija poolt püstitatud ülesannete optimaalseimaks lahendamiseks aktiivselt kaasata äripartnereid, rajades suhteid nendega vastastikku kasuliku koostöö ja usalduse baasil.
  • Oma tegevuses rangelt järgida ettevõtte tegevust reglementeerivaid Eesti Vabariigi seadusandluse norme ja sätteid ning ärieetika põhimõtteid.
  • Töötajate panust ettevõtte üldsaavutustesse tunnustades luua soodsad tingimused iga töötaja tööks ja kutsealaseks arenguks.

Antud Poliitika sätete mõistmine ja täitmine on ettevõtte kõigi töötajate kohustuseks ja auasjaks.

Viru RMT juhtkond võtab endale vajaliku kohustuse järgida käesolevat Poliitikat ning tagada ressursid ja tingimused selle ellurakendamiseks kõigi töötajate poolt.

Viru RMT poliitika tervisekaitse ja tööohutuse tagamise alal

Viru RMT tööohutuse ja töökaitse parendamine on peamiseks ja pidevaks prioriteediks.

Juhtkond, mõistes oma vastutust huvipoolte ees, võtab endale järgmised kohustused:

  • Olla vastavuses Eesti Vabariigi tööohutuse ja töökaitse alase seadusandluse ja normatiivnõuetega.
  • Püüda suurendada tööohutust kõigis tegevusliikides ja protsessides kogu elutsükli ulatuses, rakendades parimat tehnoloogiat ja kohandades õnnetusjuhtumite, intsidentide ja mittevastavuste vältimise põhimõtteid.
  • Pidevalt suurendada töötajate teadmiste ja vastutuse taset ja õpetada neile tööohutuse ja töökaitse meetodeid.
  • Aidata kaasa avatud dialoogile personali ja huvipooltega ettevõtte tegevuse kohta tööohutuse ja töökaitse valdkonnas.

Viru RMT juhtkond kannab vastutust käesoleva poliitika ellurakendamise, tervisekaitse ja tööohutuse tagamise alaste eesmärkide püstitamise ja pideva nende poole püüdlemise eest.