Viru RMT spetsialistid on omandanud suured kogemused analüüsisüsteemide väljatöötamise, juurutamise ja teenindamise alal.

Allpool on toodud põhiliste seadmete, mille paigaldamise ja teenindamisega meie spetsialistid tegelevad, loetelu:

 • Gaaside (väävlit sisaldavad süsivesinikud, süsihappegaas, metaan, hapnik) plahvatusohtlike kontsentratsioonide mõõtmine
 • Süsihappegaasi ja metaani sanitaarnormide mõõtmine
 • pH-meetrid
 • Tolmumõõturid
 • Soolsusmõõturid
 • Niiskuse kontsentratsiooni mõõtmine

Meie ettevõte teostab kvaliteetsete ja töökindlate prooviettevalmistuse süsteemide väljatöötamist ja juurutamist, sealhulgas ka agressiivsete ja abrasiivsete keskkondade jaoks. Sellised süsteemid teostavad mehaanilist filtreerimist, proovi jahutamist, niiskuse ärajuhtimist, doseerimist ja muid vajalikke operatsioone.

Viru RMT teostab koostöös kompaniiga Kontram suitsugaaside seiresüsteemide montaaži ja hooldust.

Sellised süsteemid teostavad järgmiste komponentide sisalduse mõõtmist:

 • lämmastikoksiidid (NO, NO2),
 • süsinikoksiid ja -dioksiid (СО, СО2),
 • vääveldioksiid (SO2);
 • vesinikfluoriid ja vesinikkloriid (НF, HCl),
 • süsivesinikud: metaan, süsivesinike summa ilma metaanita ja süsivesinike üldkogus (ТОС).

Täiendavalt võib süsteemi komplekteerida tahkete tolmuosakeste optilise analüsaatoriga ja anduriga hapniku (О2) kontsentratsiooni mõõtmiseks.

Süsteem formeerib automaatselt vajalikud aruanded.